PRODUCTS

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo 477

testo 477 เครื่องวัดความเร็วรอบ ความถึ่ในการวัด 30 - 300,000 FPM (flashes per minute)

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ รุ่น testo 350 New

ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี สามารถเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 6 เซ็นเซอร์

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น testo 890

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น testo 890 เทคโนโลยีใหม่ถ่ายได้อุณหภูมิสูงถึง 1200 °C (Optional)

NEW PRODUCT

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo 477

testo 477 เครื่องวัดความเร็วรอบ ความถึ่ในการวัด 30 - 300,000 FPM (flashes per minute)